Všetko na jednom mieste. Šetrite svoj čas a peniaze.

Všetky činnosti vykonávame na profesionálnej úrovni s dôrazom na spokojnosť nášho zákazníka.

Ročné skúsenosti
0 +
Profesionálov v tíme
0
Prerobených hodín
0 +tis.
Spokojných klientov
0 +tis.

Naše služby

Technická kontrola

Absolvovať povinnú technickú alebo emisnú kontrolu bola donedávna spojené s nepríjemnými pocitmi a obavami zo zadržania dokladov, čo často predstavovalo pre motoristu aj značný časový problém.

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora.

Kontrola originality

Stanice technickej kontroly, ktoré má 2 pracoviská. V intenciach zákona zisťuje neoprávnene zásahy do identity vozidla ako napr. falšovanie dokladov vozidla,falšovanie VIN čísla a pod. V súčasnej dobe podliehajú tejto kontrole vozidlá individuálne dovezené zo zahranicia, vozidlá po prestavbe. V priebehu tohto roka sa pripravujú podmienky na kontrolu originality aj pre vozidlá pred zmenou majitela už registrované v evidencii dopravnej polície.

STK

FAQ

Často kladené otázky

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

 1. a) Technická kontrola pravidelná a administratívna
 2. osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
  s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
  2. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
  3. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré
  nie je vybavené zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

 1. b) Technická kontrola opakovaná

* doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch
a) až e)) a protokol z predchádzajúcej kontroly.

Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

 1. c) Technická kontrola zvláštna

* osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.

 1. d) Emisná kontrola pravidelná
 2. osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho aktuálnu kópiu spolu
  s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
  2. protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré
  nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).

Pozn. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

 1. e) Emisná kontrola zvláštna

* doklady podľa odseku d) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004
Z. z., v prípade dovozu vozidla zo zahraničia.

 1. f) Emisná kontrola administratívna

* doklady podľa odseku d)

Dôležité !

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

 

Naši odborníci sú pripravení vám pomôcť a poskytnúť vám potrebné informácie.

STK Rimavská Sobota