Druhy technických kontrol:

Poskytujeme pravidelnú, zvláštnu, administratívnu a opakovanú technickú kontrolu pre vozidlá. Každý typ kontroly je špecificky prispôsobený potrebám vozidla.

Ako prebieha technická kontrola?

Ako prebieha technická kontrola?

Technická kontrola zahŕňa prehliadku brzdovej sústavy, riadenia, náprav, osvetlenia a ďalších systémov. Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je prítomný počas kontroly, a ak je potrebné, vykoná sa skúšobná jazda.

Vyhodnotenie technickej kontroly:

Stav vozidla je hodnotený trojstupňovou klasifikáciou – A (bez chýb), B (s vážnou chybou) a C (s nebezpečnou chybou). Na základe výsledku sa vydáva osvedčenie o technickej kontrole.

Vyhodnotenie technickej kontroly:
Doklad o vykonanej kontrole:

Doklad o vykonanej kontrole:

Dokladom o technickej kontrole je vyznačený Protokol o technickej kontrole a osvedčenie o technickej kontrole (v prípade, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách).

Naši odborníci sú pripravení vám pomôcť a poskytnúť vám potrebné informácie.

FAQ

Často kladené otázky

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:

  • Pre technickú kontrolu sú potrebné osvedčenie o evidencii, potvrdenie o zadržaní osvedčenia a v prípade vozidiel s pohonom plynom aj protokol o montáži plynového zariadenia.

Ak sa objavia nejaké nedostatky, ako sa s nimi nakladá a aké sú postupy na následnú opravu? Môže vozidlo pokračovať v premávke alebo je potrebné zabezpečiť jeho dočasné obmedzenie?

STK Rimavská Sobota